Blagajna jantar plus

Prejem blagajne novitus lupo je zelo pomemben material tudi za mened¾erje in mo¹ke. To je popolna obveznost izdaje tak¹nih dokazil o prodaji, novi pa bi morali vedno vzeti potrdilo o prejemu.

Na ¾alost nekateri izmed nas ne prejemajo veliko pozornosti, kar bo v mnogih primerih imelo slabe posledice. Kako dolgo naj vzamemo tak¹ne izpiske iz blagajn in v kak¹ne mo¾nosti nam lahko pomagajo?

Pri uspehu podjetnikov je predlog dovolj preprost. Kopije potrdil morajo zbrati 5 let - v primeru in¹pekcijskega pregleda davènega urada. Zakaj pa tak¹en dokument za stranko?Ta majhen list papirja v napajalnih primerih je lahko zelo pomemben. Èe poznamo veljavnost blagajni¹kega raèuna in vemo, na kak¹en naèin pravilno shranimo tak¹en dokument, lahko veliko pridobimo. Rezultat je najprej v primerih, ko zahtevamo ogla¹evanje kupljenega blaga ali ga predamo za pobiranje na¹ega denarja. V tem primeru nas bo prodajalec prosil, da prika¾emo potrdilo o potrditvi transakcije. Kdaj moramo razmi¹ljati, ko nas raèun podpira pri prito¾bah? Èe kupujemo prehrambene izdelke, lahko o njih poroèamo do 3 dni. ©e dlje moramo hraniti te raèune, ki so dokument za nakup oblaèil, obutve, pohi¹tva ali RTV opreme. Tukaj nam zakon daje 24 mesecev, da poi¹èemo bolezen in vlo¾imo prito¾bo. Pravoèasno, èe nimamo raèuna, na¹a prito¾ba ne bo sprejeta. Veèje je ¹tevilo ogla¹evanih izdelkov, pomembnej¹a izguba pa je povezana s pomanjkanjem dokumenta, ki bi potrdil tak¹no prodajo.

Spomnimo se, kak¹ne prejemke nam mora dati prodajalec med nakupovanjem. Spomnimo se, da je treba tak¹ne dokumente uporabljati na zdrav naèin. Ustvarimo lahko ovojnice, v katerih bomo organizirali prejemke po kronolo¹kem vrstnem redu, v zadnjo smer pa lahko namenimo posebno ¹katlo. Pomembno je, da je dokument, ki potrjuje izvedene transakcije, za¹èiten, dokler je lahko podlaga za vlo¾itev prito¾be.