Blagajne za trgovino z oblaeili

V vseh trgovinah, vkljuèno z internetom, pa tudi v frizerskih, kozmetiènih in frizerskih salonih, so se pojavile tudi blagajne. Èeprav mo¹kim ni treba vzeti s seboj raèunov, ki jih izdajo ponudnik storitev ali blagajnik v interesu, morajo skrbno poskrbeti za prevzem natisnjenega potrdila.

Vsak Posnet & nbsp; fiskalni tiskalnik ima funkcijo tiskanja potrdila za mo¹kega in mo¾nosti tiskanja potrdila za lastnika blagajne. Imetnik raèuna tudi ugotovi, ali se prejemki, ki so bili uporabljeni za poravnavo z davènimi organi, ¹tejejo za dani na posamièni roki v papirni razlièici, ali pa bi morali biti napisani le na digitalnem mediju.

NonacneNonacne učinkovito sredstvo proti aknam

V strankinem uspehu je del prevzema potrdila iz blagajne. Skupina kupcev se prito¾uje, da jim raèun ni potreben, da je to dodatni papir, ki ga bodo v trenutku zavrgli, èe pa stranka ne izda potrdila o prejemu, lahko izda vozovnico. Davèni uradi vse bolj usmerjajo svoje goste v trgovine, na stojnice v komercialnih srcih ali na servisne toèke, da preverijo, ali je stranka prejela potrdilo. Obrazec je dober, ko je bil raèun natisnjen kupcu in ga stranka ni vzela. Take prejemke je treba unièiti. Èe se bo prejemnik sreèal v skrajnem kraju, stranka pa lahko ¾e re¹i re¹itve iz skladi¹èa, potem tudi odhod iz izpisa iz blagajne ustreza lastniku blagajne, kako se kaznuje z davèno ¾igom, ker kupcu ne izda raèuna.

Ministrstvo za finance se je tudi odloèilo, da bo podprlo popularizacijo prejemanja prejemkov od blagajn. Konec leta 2015 se je zaèela Lotterija prejemkov, v kateri lahko izkoristi vsak lastnik fiskalnega raèuna. Imetnik potrdila o prejemu, ki dokumentira nakup blaga ali storitve za kolièino, ki presega 10 PLN, lahko prihrani svoj raèun za dele loterije, vkljuèno z ¹tevilka blagajne, ¹tevilka izpisa, z navedbo velikosti in datuma nakupa. Ideja je nagraditi sreène prejemke z dragocenimi materialnimi nagradami, ki jih pripravimo enkrat meseèno. Enkrat na èetrtletje se dodatno izbolj¹a premijska kategorija prejemkov prejemkov. Imetniki tak¹nih posebnih potrdil, ki so jih do zadnje sezone izdali frizerji in kozmetièarji in natanèno medicinske in zobozdravstvene ordinacije, lahko pridobijo dodatne dragocene posebne nagrade.