Brezplaeni raeunalni ki programi

Programsko opremo Enova je razvila skupina strokovnjakov. Najbolj¹i oblikovalci, programerji in preizku¹evalci so ¾e vrsto let neutrudno delali, da so izdelek do popolnosti. Njihova popolnost pomeni tudi leta strogega spo¹tovanja mo¹kih, ki lahko nudijo 24-urno podporo sedem dni v tednu. Vsak uporabnik se uporablja individualno. Prijazno in tesno sodelovanje je omogoèilo razvoj programske opreme, tako da je tudi la¾je in bolj praktièno, tako da nima gotovosti na informacijskem trgu.

Program Enova Kadry in Payroll je programska oprema, ki uèinkovito podpira upravljanje virov, ki so koristni v podjetju. Ukvarja se s podjetji, ki zaposlujejo od nekaj do veè tisoè zaposlenih. Ta program preslika kompleksno organizacijsko strukturo podjetja s pomembno mo¾nostjo in uèinkovitostjo. Programska oprema izpolnjuje vse zahteve poljske zakonodaje. Tako v zvezi z zapisi podatkov o osebju, izraèunom ZUS, davki, plaèami ali bolezninami. Programska oprema je namenjena ¹irokemu krogu prejemnikov. Uporabljajo jih lahko, med drugim, ljudje upravnega odbora, raèunovodske pisarne, podjetja, ki ponujajo storitve na podroèju ¹tetja dela ali kadrovske evidence, kot tudi zaposleni v oddelku za kadrovske zadeve in plaèe.

Treba je zaupati podjetju z dolgoletnimi izku¹njami. Izberite programsko opremo Enova Kadry in P³ace za razvoj in mirnej¹e upravljanje z va¹im imenom. Program zagotavlja pomoè na podroèju izbolj¹anja procesov upravljanja kadrovskih oddelkov, uèinkovitosti sistema, zmanj¹evanja tveganja napak, avtomatizacije procesov, takoj¹njega in intuitivnega dostopa do obse¾nih informacij o zaposlenih. Programska oprema prihrani delo dela oddelka za èlove¹ke vire in upravlja to podru¾nico v znoju svojega naravnega dela. Program zagotavlja popolno skladnost z vsemi pravili in zakonskimi pogoji, ki veljajo za celotno ozemlje na¹e dr¾ave.

Izberite programsko opremo Enova HR in Payroll ter predlagajte, da je vredno. Osebje IT je poceni, saj vam je na voljo 24 ur na dan sedem dni v tednu. Ti vam bodo pomagali pri namestitvi, konfiguriranju in odprtju programske opreme, pripravili informacijski sistem va¹ega podjetja za branje s programsko opremo.