Cena na blagajni

https://ecuproduct.com/si/goji-cream-najboljsi-izdelek-za-nego-koze-z-gubami/

Lahko dose¾emo fiskalno blagajno kjerkoli posamezniki plaèajo za blago ali storitve, vpliv tega prometa pa presega mejo, ki jo je uvedlo Ministrstvo za finance.

Zakaj in kdaj deluje blagajna?Blagajna je jed, za katero so na voljo izdelki ali storitve. Zahvaljujoè temu lahko dama, ki plaèuje za blago ali storitev, dobi natanèen seznam tega, kar je dala. Navaja natanèno ceno vsake situacije in celoten znesek. Dokaz o prodaji ni niè drugega kot potrdilo. Zahvaljujoè njemu znamo, za kaj smo ¹e plaèali, in morda ¹tevilo ni previsoko ali prenizko. Prav tako je verjetno, da bo stranka nevede pridobila blago z napako. V tem primeru potrdilo slu¾i tako za sporoèanje takega izdelka razliènim zneskom bodisi za znesek denarja, ki je enak znesku, ki ga je stranka plaèala. Vendar pa blagajna ni samo za tiskanje potrdil. Njena druga vloga je pisanje prodaje. Po konèani prodaji je prevzemnik dol¾an spro¾iti dnevno poroèilo o prodaji. Zahvaljujoè temu bodo registrirani nekateri izdelki, kateri izdelki so bili prodani, koliko je bilo dano za njih in koliko sem jih nauèil z davkom na dodano vrednost.

Blagajna ERCObstajajo novi naèini blagajn. Kot dokaz lahko loèimo blagajno ERC ali elektronsko blagajno. Nato obstaja znesek, ki ima programe, kot so tisti, ki jih je nalo¾il njegov proizvajalec. Ni jih mogoèe zamenjati. Poleg tega ima zelo majhno zmogljivost, ki jo doloèa tisto, kar je po nekaj letih polno. Nato ima lastnik tak¹ne blagajne dve mo¾nosti: fiskalni modul lahko zamenja za drugega ali popolnoma spremeni celotno blagajno v drugo. Ta vrsta blagajn vkljuèuje, med drugim, mobilne kasete, blagajne z enim sede¾em ali sistemske igralnice.

Davèni terminaliDruga vrsta blagajne je POS blagajna, ali elektronska prodajna toèka. Imenujejo se tudi raèunalni¹ke blagajne. Osredotoèajo se predvsem na raèunalnik, fiskalni tiskalnik, tipkovnico in monitor. Te blagajne so univerzalne, kar pomeni, da jih je treba prilo¾iti in na primer fiskalne terminale, èitalnike èrtnih kod ali elektriène tehtnice. Blagajne POS se lahko prosto konfigurirajo ali raz¹irjajo v razmerje z drugimi potrebami ali tistimi, ki jih ima podjetje v razvoju.