Daveni urad za davene tiskalnike

Ali kupite fiskalni tiskalnik? Odlièno - ta izbira bo okrepila polo¾aj va¹ega podjetja na trgu in bo prispevala k premo¾enju najveèjega vpliva. To se bo zgodilo, èe izberete tiskalnik, prilagojen va¹im potrebam.

Za doseganje pomembnih prednosti delovanja tiskalnika boste morali izbrati programsko opremo, s katero bo delovala. Ta kombinacija bo povsem izbolj¹ala kakovost storitev potro¹nikov, izbolj¹ala kakovost dela blagajnikov in pripomogla k pridobivanju zaupanja potro¹nikov. Na trgu lahko kupimo programe za trgovine, supermarkete, hotele, restavracije, pa tudi ¹tevilne druge komercialne in storitvene ljudi.

Pri odloèanju o doloèeni vrsti tiskalnika bodite pozorni na nebistvene elemente:

Vrsta delaTo je tudi idealen praktièni dejavnik. Podroèje, na katerem delate, in velikost va¹ega podjetja je pomembno. Ti elementi vkljuèujejo, kako bo delo ali storitve, ki jih prodajate, vplivale tudi na ¹tevilo del, ki jih prodajate. Popolnoma drugaèen fiskalni tiskalnik bo optimalen za zobozdravni¹ko pisarno, kjer je opaziti veè kot ducat storitev in povsem tujec v pomembnem supermarketu, kjer je veè sto tisoè blaga. Ste specialist, voznik, vodite podjetje, restavracijo, supermarket? Èe je tako, izberite napravo, prilagojeno va¹i industriji. Vodilni proizvajalci lahko preverijo tiskalnike, ki so jih intervjuirali najbolj uspe¹na podjetja.

Zadnji, na katerega fiskalni tiskalnik izberete, vpliva tudi prilo¾nost, v kateri delate podjetje. Imate veliko trgovino? Ali trgova¹ na toèki? Ali imate lekarno? Tovarni? Trgovina v gradbeni¹tvu? In da prevajate od potro¹nika do kupca ali iz kak¹nega prodajnega mesta drugemu? Odvisno je od odgovora na va¹a vpra¹anja, ali je za vas primernej¹i majhen fiskalni tiskalnik, trgovinski tiskalnik ali, na primer, lekarni¹ki tiskalnik. Vendar je najbolje, da se posvetujete z zaupnim strokovnjakom - vedel bo, katera oprema bo sprejemljiva za va¹e podjetje.

Elektronska kopija potrdila o prejemuIzogibate se te¾avam pri davènem uradu, èe daste fiskalni tiskalnik Elzab mera in elektronsko kopijo potrdila. Mnogi podjetniki, ki uporabljajo tiskalnik z osnovno, papirno kopijo, se ne zavedajo, da bo za vsaj dve leti shranjevanje zvitkov s kopijami velik problem za njih.