Do leta 2020

Program CDN Klasyka ni le koherenten, temveè tudi celotna ponudba, namenjena tako povpreènim kot tudi srednje velikim podjetjem, ki se izvajajo na podroèju proizvodnje, storitev in komercialnih.

http://megum.com.pl/sihealthymode/formexplode-hitro-povecanje-misicne-mase/

Celoten organizem paketa CDN je sestavljen iz treh vrst programov. Pomembno je, da imamo isti sistem za shranjevanje in izdajanje raèunov, kjer lahko najdemo podjetje ++, Invoices. Novi je zadnji finanèno-raèunovodski projekt, v katerem sta sestavljena davèna knjiga in trgovinska knjiga. Tretjiè, obstaja zadnji kadrovski in plaèilni naèrt, kjer lahko najdete Pay Plus, Payroll in HR.1 Dru¾ba ++, Raèuni - to so projekti, ki zagotavljajo celoten spekter funkcij za la¾je in moènej¹e servisiranje poslovnih in storitvenih procesov v pisarni.2 Tax Book, Trade Book - ideje, ki bistveno izbolj¹ajo delo brez navajanja tradicionalnega naèina evidentiranja gospodarskih dogodkov. Izbolj¹ujejo delo raèunovodstva.3 Plaèe, plaèe in kadri - to so naèrti, ki omogoèajo vse procese odloèanja, ki potekajo na razliènih ravneh dominacije na podlagi vedno posodobljenih podatkov, zbranih v podatkovni bazi sistema.Z vrstami zgoraj omenjenih programov lahko vsaka vrsta izbere prave izdelke za va¹e podjetje in jih prilagodi sami.Celoten CDN paket je potreben in prilagodljiv. Programi so blagovne znamke raèunalni¹kih podatkovnih sistemov za storitve podjetja. Delajo v okolju MS-DOS. Naèin delovanja lahko priporoèamo tudi za Windows 95, Microsoft Windows 98, Windows NT 4, Windows 2000, Windows Me, Windows XP. So kratkotrajni in varni, celoten naèrt pa je odlièen. Zadnji ni le najbolj¹i, temveè tudi najbolj zanimiv paket med podjetniki.Zanesljiva prednost celotnega sistema Comarch ERP Klasyka je zadnja, ki se pripravlja na razvijajoèih se ¾eleznicah z DDV in vse druge spremembe poljske zakonodaje z vidika kasnej¹ih, ko so dra¾je. Program brezhibno ¹teje davke in vodi temeljito evidenco. Stranke, ki samo razpravljajo o paketu v pozitivni obliki, se o tem zaprejo. Sedanji programi se nenehno posodabljajo ¾e veè kot dvajset let, zaradi èesar so pridobili zelo moèno skupino partnerjev in uporabnikov.