Eksplozijsko ogro eno obmoeje in t

Ker so na koncu Evropske unije veljali tudi drugi varnostni predpisi, je bila sprejeta odloèitev o uskladitvi predpisov. Uvedene so bile zahteve ATEX, ki se nana¹ajo na uspeh potencialno eksplozivnih obmoèij in delovne opreme v trenutnih conah. Namen teh transformacij je moèno zmanj¹ati tveganje, tj. Njegovo popolno odpravo, ki sprejema uporabo uèinkov na povr¹inah, kjer je lahko ogro¾ena eksplozija, tj. EX cone.

ProEngine UltraProEngine Ultra Učinkovit način za zmanjšanje porabe goriva in skrb za motor v vašem avtomobilu

Zahteve EX, zlasti direktiva, opredeljujejo zahteve, ki jih mora opraviti doloèen izdelek, ki se uporablja za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah. Glavni cilj organizma je poenotiti postopke usklajevanja orodij in obrambnih metod v sodobnih, ogro¾enih obmoèjih in zagotoviti njihovo enostavno gibanje znotraj Evropske unije.Te informacije zajemajo vso elektrièno in neelektrièno opremo ter za¹èitne metode, ki bodo raztegnjene na obmoèjih, ki so ogro¾ena zaradi eksplozije. Zahteve ATEX veljajo tudi za varnostne, upravljalne in konène naprave, ki bodo uporabne zunaj potencialno eksplozivnih atmosfer. Ne potrebujejo neodvisnih funkcij, temveè bodo pripomogle k varnemu delovanju naprav in za¹èitnih sistemov, ki se bodo tam uporabljali.Direktiva opredeljuje in omogoèa dokazovanje skladnosti materiala z rezervacijami ATEX. Izdelki, ki dajejo te ¾elje, tj. Standarde, usklajene z direktivo, morajo izpolnjevati tudi njegove bistvene zahteve. Uporaba osnov ni ustrezna potreba, ampak le postopek skladnosti. Gre za skladnost z naèelom, ki ga je sprejela organizacija, ki je poslala uradno obvestilo, na podlagi obvestila, ki ga izda Evropska komisija. Odstopanja se lahko pojavijo samo v uspehu tretjih kategorij elektriènih naprav in neelektriènih naprav kategorije 2 in 3.Èe je potrebno za te elemente, lahko proizvajalec te naprave izda informacije o skladnosti brez sodelovanja prigla¹enega organa. Vendar pa se ¹teje tudi proizvajalec bo na voljo v taki stvari za dajanje na svoj izdelek preveè.Èe i¹èe glavne zahteve, je prisotno certificiranje elektriène in neelektriène opreme, samoocertifikacija, zahteve za proizvodne obrate in naloga na trgu Evropske unije v obvezni ¹oli.