Erpalke za pr enje membrane

Membranska èrpalka ni niè drugega kot tradicionalna èrpalka s prisilnim pretokom, pri kateri je kljuèno delovno telo gumijasta ali plastièna membrana, ki se premika s pomoèjo posebnega vzvoda. Membranske èrpalke najpogosteje poganja stisnjen zrak ali tekoèina. Èi¹èenje teh naprav se odpre od trenutka, ko se stisnjen zrak ali tekoèina napaja z membranami. Vse membrane so med seboj povezane s skupno osjo. Vsaka diafragma opravi drugo membrano v svojem profilu, ki je zaniè v mediju. Naslednji obratovalni cikel membranskih èrpalk se ponovi vsakokrat z obraèanjem obratovalnih obmoèij.

https://magniskin-beauty-oil.eu/si/

Za kaj se uporablja èrpalka?Membranska èrpalka je zelo vsestranska in najpomembnej¹a zelo uèinkovita èrpalka, ki je posebej zasnovana za èrpanje zelo razliènih medijev, vkljuèno s tistimi, ki so kemièno agresivni, kot tudi mediji z visoko gostoto, tudi moèno viskoznostjo. Sodobna pnevmatska membranska èrpalka lahko oddaja toploto zaradi dejstva, da ima zelo koristne samo-sesalne strani.

aplikacijaMembranska èrpalka je na¹la veliko aplikacij v vseh pogledih pri obdelavi vode. Idealen je za èrpanje flokulantov, kemikalij, sedimentov in suspendiranih trdnih snovi. Membranske èrpalke so odporne na tvorbo klorovodikove kisline, ¾eleza in klorida, zato so v dana¹njem èasu na¹li zelo dobro uporabo. Èrpalke tega sloga se zelo pogosto uporabljajo v industriji barv in tiska. Pred kratkim je bila uporabljena tudi membranska èrpalka v sanitarnih aplikacijah poleg strojni¹tva.