Finaneni raeuni so odlieni

Z novimi spremembami v resoluciji o DDV, ki velja od 1. januarja 2015, so blagajne obvezen element, ki je osnova za poravnavo poslov. Vendar pa ne sme vsaka oseba, ki vodi poslovno kampanjo, uporabiti tak¹en znesek.

Odpust iz namena imetja blagajneRegistrske blagajne niso uporabne za ljudi, katerih letni promet ne presega 20.000 PLN, obveznost registriranja blagajne pa velja le za podjetja, ki so izrazila prodajo za delo fiziènih oseb in kmetov. Hkrati morajo podjetja, ki nameravajo izvajati poravnave z uporabo blagajn, evidentirati vsako transakcijo, ki je nastala po nakupu blagajne. In podjetja, ki so med letom presegla nakupe v vi¹ini 20 tisoè zlotov, bi morala zaèeti bele¾iti dobièek z uporabo blagajne po dveh mesecih, pri èemer prièakujejo, da bodo presegli omenjeno mejo. Finanènim sindikatom ni treba imeti podjetij, ki zagotavljajo izobra¾evalne, finanène, zavarovalne in telekomunikacijske storitve.Olaj¹ava za nakup gotovineNakup blagajne je stro¹ek veè sto zlotov, vendar lahko podjetnik, ki kupi blagajno, prièakuje povraèilo do 90% nabavne vrednosti, odbitni znesek ne sme presegati 700 zlotov. Za pridobitev takega odbitka mora podjetnik, ki je kupil blagajno, v na¹em davènem uradu predlo¾iti pisno izjavo o uporabi blagajne, preden jo zaène imeti, s stvarnim polo¾ajem blagajne z dokazilom o nakupu in potrdilom o delovanju zahtev za zapisovalne naprave skupaj z zakonom o DDV. Vendar pa se lahko oprostitev nakupa blagajne izgubi, ko se blagajna ne servisira. V skladu z zakonom je treba naprave, ki registrirajo prodajo, servisirati najmanj enkrat na vsakih 25 mesecev v posebnih storitvah.Za blagajno je tudi obvezna kopija izdanih potrdil (za 2 leti in dnevna, tedenska in meseèna (za 5 let od konca obraèunskega leta, v katerem so bila dana. Seveda mora blagajnik izdati originalne raèune strankam.