Igra na blagajni

Cena predvsemVsakdo ¾eli kupiti poceni. Prva naloga, na katero se osredotoèamo na zaèetku, je cena blagajne. In lestvice so precej velike - od 1000 PLN do celo 4000 PLN. Vendar pa v fiskalni jedi ni cena tista, ki je glavna, ampak prilagoditev blagajne poslovnim potrebam.

Vrsta delnicTo je najpomembnej¹e merilo. Glede na to, koliko potro¹nikov uporabljate v dnevni postavitvi, koliko imate izbiro in v kak¹ni obliki vodite podjetje, bo sedanji potreboval blagajno, prilagojeno dejanskim potrebam. Ne bojte se povedati prodajalcu blagajne o teh trenutkih, ker bo zaradi njega lahko izbral napravo, ki bo prispevala k najbolj priljubljenemu dohodku v va¹i trgovalni enoti.

PsoriFix

Katere vrste vozovnic blagajne so razdeljene na?

Enotne blagajneTa vrsta blagajne je obièajno vidna v tovarnah, supermarketih, kioskih in ¹tevilnej¹ih servisnih enotah. Imajo manj¹o blagovno bazo kot prenosne blagajne, zato se uporabljajo povsod, kjer je obseg posebej velik ali se zelo pogosto spreminja. Obièajno lahko prikljuèite nove naprave na samostojno blagajno, kot so elektronske tehtnice ali raèunalniki. Vendar pa je treba vedeti, da imajo samostojne blagajne razliène polo¾aje in tehniène parametre glede na model in ceno. Pred nakupom je vredno preveriti, ali bo valuta nepogre¹ljiva za va¹e delo.

Sistemske blagajneTo je ena najbolj nevarnih in najuèinkovitej¹ih naprav te vrste. Sistemske blagajne so bile izdelane iz omembe pozicij v prodajnem naèrtu. Uporabljajo se v vseh vrstah trgovin in supermarketov z velikim prometom. Sistemska blagajna, ki je povezana z raèunalnikom, na katerem je nalo¾ena prodajna programska oprema. Pomembno ga je integrirati z drugimi napravami, kot so èitalniki èrtne kode ali trgovske tehtnice. Seveda pa se lahko enosedilni in prenosni fiskalni blagajniki pove¾ejo tudi z raèunalnikom, vendar se v uspehu sistemskih blagajn prenos podatkov izvaja v realnem èasu. Sistemski raèuni so zelo elegantna skupina tovrstnih orodij. Ni mu treba vlagati v tak¹ne blagajne z vodenjem malih trgovin na drobno ali storitev. Navsezadnje so v te¾jih komercialnih obratih sistemske igralnice najbolj praktièna re¹itev in jih kupujejo.