Kadi in blagajni

Vsak zavezanec, ki prodaja blago fiziènim osebam, je dol¾an evidentirati promet z uporabo blagajne. Gre za strategijo, ki vam omogoèa, da z davènimi organi uredite ustrezna poravnave. Torej gre za zakon, ki je prav tako jasen.

Kaj pa napaèna blagajna?

Na takih polo¾ajih je treba opremiti s tako imenovanimi rezervnimi denarnimi sredstvi. Njegov polo¾aj ni pravna zahteva, zato je v tovarni vsakega direktorja pravoèasno premi¹ljevati o takem spro¹èanju. Odlièno deluje v nasprotnem primeru v izrednih razmerah, ki zahtevajo ustrezno popravilo opreme. Naèeloma je v Zakonu o DDV jasno doloèeno, da mora davèni zavezanec pri uspe¹ni nezmo¾nosti evidentiranja prometa z rezervno blagajno ustaviti prodajo. Rezervni sklad lahko za¹èiti pred nepotrebnimi in nepredvidljivimi zastoji v èl. Ne smemo pozabiti, da je treba ¾eljo po èrpanju iz rezervne blagajne sporoèiti davènemu uradu, omeniti okvaro opreme in deliti znanje o nadomestnem obroku.

®al, takoj ko se to moèno doda, se s potrebo po ustavitvi prodaje ustvari pomanjkanje blagajne, vkljuèno z zneskom rezerv. Prodaja ni mogoèe dokonèati in tak¹ni pojavi so nezakoniti in imajo lahko posledice tudi z vidika visokih finanènih bremen. Da ne omenjam kakovosti, v kateri bo uporabnik zaprosil za ustrezen raèun.

Potrebno je èim prej obvestiti servisno slu¾bo blagajne in tiskarje po obdavèitvi ter davène organe o vrzeli pri ustvarjanju prometnih zapisov za uro popravila naprave in zagotovo kupce o prodajnem prostoru.

Samo v primeru spletne dra¾be podjetniku ni treba prenehati s svojo vlogo, vendar mora izpolnjevati veè pogojev - v evidencah mora biti natanèno navedeno, za katero blago je bilo plaèilo sprejeto; plaèilo mora biti pripravljeno prek interneta ali po¹te. Na ta naèin bo prodajalec - davèni zavezanec imel prednost vstaviti raèun za DDV.