Kemiena industrija na poljskem

ProfolanProfolan - Najbolj¹a naravna formula za ple¹avost za mo¹ke!

Industrija je industrija, ki je ¹e posebej nevarna za okolje prvotnega in najhitrej¹ega okolja. ©tevilni industrijski procesi so povezani z dajanjem velike kolièine prahu, ki ima lahko zelo neugodno predstavo o razmerah v zraku, pa tudi ogro¾ajo zdravje ljudi, ki so prisiljeni obstajati okoli velikih tovarn.

Emisija prahu je proces, ki je neloèljivo povezan z emisijami in izpusti hlapov. Industrijske tovarne spro¹èajo veliko ¹tevilo izpu¹nih plinov in prahu. Zato je ¹e posebej pomembno, da vsak proizvodni obrat skrbi za notranjost s celovitim, uèinkovitim in ekonomiènim sistemom varovanja, katerega predpostavka bo industrijsko odstranjevanje prahu. Odstranjevanje prahu je odpra¹evanje, ki ¹teje, da blokira mo¾nost, da bi v zrak, ki ga dihamo, vzel drugo vrsto finih delcev. Bistvo odstranjevanja prahu temelji na tehniki, katere namen je izolirati pra¹ne delce in izpu¹ne pline iz tekoèin in plinov, ki se olaj¹ajo zunaj proizvodnih procesov. Pravilen sistem, ki ponuja industrijsko odsesavanje prahu, bo oèistil dolgoroène dimne pline iz nevarne vsebine, medtem ko bo sèasoma prepreèil vstop zraka v zrak. Najpogostej¹a oblika ekstrakcije prahu je loèevanje molekul ogljikovega dioksida. Obièajno se to izvede s kriogeno metodo, ki v osrednjem delu sestoji iz stiskanja, ko se plin ohladi na ¾eleno temperaturo, kar omogoèa le loèitev neza¾elene komponente v obliki tekoèe snovi. Industrijsko odstranjevanje prahu je eden od pomembnih sistemov, ki varujejo okolico tovarn in industrijskih obratov pred kontaminacijo s ¹kodljivimi snovmi, strupenim prahom, hlapi in plini. Zahvaljujoè uèinkovitemu delovanju industrijskih sistemov za odstranjevanje prahu iz hi¹e se spro¹èajo odpadki, ki so neodvisni od nevarnega CO2 ali drugega prahu, kar bi lahko ustvarilo zelo nenaèrtovane in nevarne proizvode za zdravje ljudi.