Koz owski r sikorski in sodobne re itve v logistiki

Prevoz iz razliènih materialov, zaradi èesar je potrebno uvesti inovativno metodo moderne znanosti. Pijte od zelo priznanih in spomnil uporabo ¹tevilnih novih podru¾nic de¾elah so vibracijskih podajalnikov.

Te posode omogoèajo prevoz grudastih, suhih in suhih surovin, ne preveè dolgih razdalj. Èeprav njihova struktura omogoèa povezavo veè podajalnikov v serijski povezavi, tak¹ne re¹itve omogoèajo dalj¹o transportno pot.Proizvajalèeva ponudba ima prve tri vrste transporterjev: veri¾ni, pasovni, valjèni in vibracijski transporterji.

Vibracijski transporter je trenutno orodje, v katerem se premika surovina zaradi uporabe njegove vztrajnosti. Njihovo delo je odvisno od uporabe asimetrije gibanja, poèasnega tempa v zaèetku in hitrega vraèanja, ki povzroèa materialni premik. Prevoz, ki se izvaja pri vzdr¾evanju tak¹nih naprav, je mo¾en zaradi uporabe vibratorjev z razliènimi frekvencami vibracij. Strukture teh organizacij so prilagojene potrebam èloveka in lahko obstajajo stransko, zgornje ali spodaj. Uporaba inovativnih re¹itev bo omogoèila tudi uporabo stavb, ki so podprte in podprte.

Dele¾ vibracijskih transporterjev in naèin napajanja. Oprema, ki jo predlagajo proizvajalci, je elektrièno ali pnevmatsko napajana. Obe re¹itvi predstavljata nizko porabo energije in porabo zraka, hkrati pa zni¾ujejo raven hrupa.

Vibrirni podajalniki se uporabljajo in se uporabljajo v oblikah, kjer je potrebno predhodno loèiti material, njegovo hlajenje ali segrevanje, vla¾enje ali dehidracijo. Zaradi ¹iroke uporabe proizvajalci teh institucij prilagajajo svoje izdelke osebnim potrebam stranke. Takrat je pogojena vrsta surovin, ki se bodo zagotavljale, uèinkovitost in odnosi, v katerih se bodo uporabljali.