Lastnega podjetja

Ne more¹ dolgo najti slu¾be? Mogoèe je najbolj¹i èas za zaèetek poslovanja? Èe se odloèite za zadnji ¾anr, bo uèinkovita re¹itev ustvariti svoj frizerski salon. Kljub veliki konkurenci je ¹e vedno dobra re¹itev. Se bojite, da nimate pravih priprav in spretnosti?

Odprtje lastnega frizerskega salona ni boleèina, ne ¾elite imeti specialistiène izobrazbe ali dobrih certifikatov, ki bi potrdili, da sem vas nauèil na tem teèaju. Prvi korak je vzpostavitev na¹ega poslovanja v pomembnem uradu. Prav tako ne pozabite zaprositi za ¹tevilko REGON. Ob prevzemu frizerskega salona lahko uporabimo nasvete o fran¹iznem omre¾ju, ki nam bodo seveda dali pomembnej¹e prilo¾nosti, zlasti na vhodu na zadnji izjemno konkurenèen trg. Seveda pa bo to zdru¾eno z nakupom ustrezne licence. Èe ste ¾e preveè pozorni na birokratsko zadevo, bo pri¹el èas, da se lokacija umakne. Pomembno je, da dobite to sobo, kjer se vsak dan pomika velika skupina ljudi. Druga stvar je nakup opreme za dnevno sobo. Nakup prave opreme ali same naprave, ki veljajo v zadnji domeni, potem ne vse. Ne pozabite, da boste morali kupiti tudi prave kozmetike - lase za lase, gele, barve itd. Vse gre za stro¹ke in ¾al ni vse. Ne pustite, da je frizer odgovoren za pravila, ki jih je enostavno uporabljati fiskalni novitus small plus e. Davèna blagajna frizerja je informacija, ki je pred nekaj leti ni bila zahtevana. Ko zaènete svoj salon, ne pozabite na njegovo promocijo. Zanimiv projekt je ustvariti na¹o spletno stran, kjer bodo kupci lahko videli ponudbo salona. Tudi nov naèin dela v dru¾abnih medijih bo pomagal pridobiti popularnost in spodbuditi prejemnike, da izkoristijo va¹e storitve. Èe vam primanjkuje materialov za ustvarjanje lastnega podjetja, lahko vedno posku¹ate zaprositi za posojilo pri banki. Subvencije EU so tudi re¹itev problema pomanjkanja gotovine.