Linearni program

Program Enova vsebuje veliko modulov, ki so lahko praktièni v blagovni znamki ali v podjetju v moènih vidikih njegovega delovanja. Modul za kadrovske in plaène liste deluje v evidenci podatkov o èlove¹kih virih, izraèunavanju plaè, davkih, prispevkih za socialno varnost itd. Sistematièno se posodablja v skladu s trenutno veljavnimi predpisi na Poljskem. Odlikuje ga lahek in jasen grafièni vmesnik, ki obstaja in je v celoti zdru¾ljiv s paketom MS Office.

EcoSlim EcoSlim Hitra pot za tanko sliko

Modul Tax Book je odgovoren za servisiranje blagovne znamke na podroèju dokumentacije, raèunovodstva ter tekoèih in preteklih poroèil. Vse njegove izjave, naselja in zapisi KPIR se proizvajajo z njegovim umom. Omogoèa registracijo poravnav v tuji valuti z avtomatskim izraèunom teèajnih razlik.Knjiga inventarja omogoèa uporabnikom, da evidentirajo dogodke, povezane z osnovnimi sredstvi. Modul je kriv za vodenje evidenc neopredmetenih sredstev in opreme. Mo¾no je izvajati poseben razpored dogodkov, ki so povezani s tekoèimi materiali. Knjiga z elementom se lahko zaène v katerem koli obdobju obraèunskega leta.Modul Raèuni obravnava med izdajanjem prodajnih dokumentov in odloèanjem o ceniku ter pridobivanju znanja o strankah podjetja. Aplikacija Trade omogoèa uporabnikom, da izdajajo nakupne dokumente, prodajne dokumente, vodijo evidenco naroèil in shranjevanje.Izjemno pomembna komponenta je tako CRM (Customer Relations Management. On vidi predane izvajalce, pa tudi pomaga in servisira najem in servis. Vloga za trgovalno knjigo je namenjena objavljanju, dokumentiranju in izdelavi razliènih vrst poroèil. Naprava nato v dalj¹em èasovnem obdobju izbolj¹a dnevne aktivnosti raèunovodij.Zadnji modul programa Enova - Poslovne delegacije je namenjen podpori storitev in ¹tetju domaèih in drugih poslovnih potovanj. V tem oziru bistveno spremeni poslovanje podjetja. Cenik Enova je primeren za podjetje. Dejavniki, ki se upo¹tevajo pri potovanju glede na velikost podjetja in izbiro modulov. Mo¾no ga je kupiti tudi v treh razlièicah: srebro, svetlobo in platino.