Mnenja o rezalnikih grenivke

Atex usposabljanje ali obseg usposabljanja je razvit in prilagojen potrebam doloèene blagovne znamke ali organizacije. Naslednji seznam prikazuje najpomembnej¹a vpra¹anja, na podlagi katerih se oblikuje konèni naèrt usposabljanja. Ta seznam se lahko v posebnih primerih poveèa z drugimi vpra¹anji.

Usposabljanje dr¾av Atex:pravne podlage, povezane z varnostjo pred eksplozijami: direktiva 137 ATEX in nacionalna ureditev,Direktiva ATEX95 in nacionalni predpisi; & nbsp; vzajemni odnosi med direktivama ATEX137 in ATEX95,pravna podlaga za po¾arno varnost: Odlok Ministrstva za notranje zadeve in upravo z dne 7. 6. 2010 o po¾arni za¹èiti prostorov, gradbenih objektov in stanovanj; medsebojni odnosi z informacijami ATEX137,osnovna pravila za ocenjevanje in lokacijo eksplozijsko ogro¾enih obmoèij; ekstremna ocena primernosti eksplozivnih parametrov plinov, tekoèin in prahu,elektrostatièna ozemljitev - pomen te¾av, primerov in povpreènih tehnolo¹kih re¹itev,vrste eksplozijske za¹èite, ki se uporabljajo v sektorju, in osnovna pravila za njihovo izbiro; osnovna pravila za za¹èito procesnih naprav pred nevarnostmi eksplozije,primeri enot, ki prikazujejo uèinkovitost uporabe posameznih sistemov za za¹èito pred eksplozijami,osnovna naèela varnega pisanja del in obratovanja strojev v eksplozivnih atmosferah,primeri eksplozij v industriji,stopnjo in razpolo¾ljivost prezraèevanja ter obmoèje eksplozijsko ogro¾enega obmoèja, dokaz o plinskih napeljavah, vodiku, propan-butan, acetilenu; polnilne toèke za baterije, varnostne omarice za shranjevanje kemikalij,elektrièni stroji na obmoèjih nevarnosti eksplozije - splo¹ne smernice za naprave za vgradnjo,gro¾njo nevarne nesreèe v sektorju; izbrane te¾ave, povezane s skladi¹èenjem, odstranjevanjem prahu, sistemi za ravnanje s premogom v elektrarnah, omejitve v zvezi z uporabo sistema za razbremenitev eksplozije,procesov in hitrih nevarnosti za linije biomase.