Modna revija bizuu 2017

V soboto je potekal prikaz najnovej¹e kolekcije lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil ogromno gledalcev, ki so ¾eleli videti, kaj so oblikovalci ustvarili za ohranjanje sezone. Med publiko smo lahko videli kar nekaj znanih osebnosti, novinarjev in politikov.Prefinjen prikaz je vladal v najmanj¹i meri in polnost je potekala brez ovir. Na poti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. Njihov polo¾aj je temeljil na popolnoma iskrenih in subtilnih tkaninah s temno obarvanimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so bili najbolj premikajoèi se, zraèni, barviti maksi suknji iz kvaèkanih somov. Poleg njih so bili navdu¹eni tudi s èipko, romantiènimi oblekami in bluzo z nakitom in vezenim bikinijem. Za lahka oblaèila so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim pletene kape z naravnimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ene s èipko in zanimivimi cvetovi.Po koncertu je bila pripravljena dra¾ba lepe poroène obleke, izdelane predvsem za to slovesnost. Obleka je bila prodana osebi, za katero sem mislil, da je anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi prodanih veè oblaèil iz zadnje zbirke. Dohodek od trenutne prodaje se bo hranil v neposredni bli¾ini doma za otroke. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène dobrodelne in dobre akcije. Njeni uporabniki so veèkrat dovolili, da se domaèe blago proda na dra¾bi, in ko je bila predmet dra¾be, je bil celo obisk katere koli tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija prispela v trgovine v zaèetku maja. Poleg tega je napovedal, da razmi¹lja o vzpostavitvi raèunalni¹ke trgovine, v kateri bi bile zbirke drugaène kot v stacionarnih skupinah.Na¹e lastno oblaèilno podjetje je redno med najbolj popolnimi proizvajalci oblaèil na svetu. Predstavlja veè tovarn na svetu. Zaposluje veè tisoè ljudi, v prvi vrsti veliko krojaèev, krojaèev in arhitektov. Vedno znova ta blagovna znamka udejanja zbirke v harmoniji s kljuènimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke dejansko prevzamejo priznanje, da so ¹e pred zaèetkom trgovine pripravljene zjutraj, da se zgradijo v tankih èakalnih vrstah. Te zbirke potekajo isti dan.Izdelki sedanjega podjetja so ¾e vrsto let polni velikega priznanja med potro¹niki, tako v svetu kot tudi v tujini. Pisanje o njej se zdi, da ne omenja ¹tevilnih zadovoljstev, ki jih je prejela, in ki trdijo, da so materiali najvi¹jega razreda.

Oglejte si trgovino: Kirur¹ka oblaèila za enkratno uporabo