Modul program zahir

Program Optima je omre¾je ¹tevilnih povezanih modulov, ki izvajajo podatkovno bazo na podlagi tega podatkovnega niza. Moduli se lahko prosto kombinirajo glede na sredstva doloèenega podjetja. Program se nahaja v omre¾nem okolju Microsoft Windows (delo z enim uporabnikom je mogoèe in v spletni razlièici (Microsoft Internet Explorer 7.0 ali veè.

http://si.healthymode.eu/herbasnorex-ucinkovito-smrcljivo-sredstvo/

Program Optima deluje samo na osnovi Microsoft SQL Server 2005, 2008 ali 2008 R2 (razlièica 2000 ni podprta. Med namestitvijo se seznanite z drugimi zahtevami za konfiguracijo multimedijske opreme in vsebino samostojne licence. Sistem èlove¹kih virov je zasnovan za nestabilna in mala podjetja. Odlièno deluje z novimi elementi, kot so izdajanje raèunov, upravljanje in trgovanje z revijo. Omogoèilo vam bo:- registracija zaposlenih,- poravnava plaèil ob upo¹tevanju odsotnosti, nadur, \ t- preverjanje odsotnosti delavca, dni dopusta,ustvarjanje popravkov delovnih seznamov,- poravnava pogodb, \ t- obraèunavanje odsotnosti v kombinaciji s star¹evskim, star¹evskim in porodni¹kim dopustom, dodatnim dopustom zaradi poroda, \ t- razdelitev plaèila plaèila v gotovini in prenosov z navedbo ustreznega banènega raèuna, \ t- poravnava pogodb s tujci, \ t- izraèun in tiskanje davènih napovedi, \ t- ustvarjanje dokumentov o èlove¹kih virih kot pogodbe o zaposlitvi, dopolnitve pogodb,- priprava informacij za PFRON in pomo¾nih izpisov za DEK-II in DEK-I-0,- arhiviranje kadrovskih obrazcev,- poravnava prejemkov zaposlenih v tujini.Modul za kadrovske zadeve in plaèilni seznam sta naslednja slu¾ba kot storitve posojilnih in posojilnih skladov. Lahko se zdru¾i z naèrtom Comarch ERP XL z metodo Comarch ERP Altum z mobilnimi aplikacijami: Comarch ERP e-Pracownik in mobilna flota Comarch ERP. Pravilna uvedba informacij v sistem Optima omogoèa uèinkovito organizacijo kadrovske slu¾be in sekretariata. Modul sodeluje s ekipo P³atnik, kar ima za posledico gradnjo naselij z Zavodom za socialno zavarovanje.