Moulinex me 415 mlin za meso

Wilk je posoda za mletje vseh izdelkov, kot so meso, svinjska ma¹èoba ali kruh za burgerje, mesne kroglice in klobase. Njegov profil je podoben tradicionalnemu mesarskemu stroju, ki ga vsaka gospodinja ¹teje v na¹o kuhinjo. Stroj za volkove ima premiène delovne dele, ¾enska, ki mu slu¾i, pa se mora zavedati nevarnosti za to. Treba je spo¹tovati zdravstvene in varnostne predpise, tako da upravljanje tega objekta ne bo nesreèo.

Da bi lahko uporabljali ta stroj v objektih, je treba imeti starej¹e od 18 let in poklicno ¹olo, ki se izvaja v doloèenih panogah ali v doloèenih panogah ali novih pravicah za opravljanje poklica. Prav tako morate imeti dobro raven zdravja in to sanitarno knjigo. O tem bo odloèil zdravnik, ki mu morate iti. Za uporabo naprave morate nositi dobro za¹èitno obleko, vendar se morate zavedati, da ni opremljena s ¹iroko paleto elementov, kot so ohlapno zakljuèeni rokavi, kravate. Ne uporabljajte tudi nakita, pokrivala, ¾enske naj si zapomnijo, da ne poslujejo z velikimi lakiranimi nohti.Èe ¾elite imeti v lasti raèunalnik & nbsp; najprej pripraviti pomo¾no napravo za shranjevanje materialov, se temeljito seznanite z izvedbeno dokumentacijo in priroènikom za delovanje naprave. Nato naj ¾enska naèrtuje vrstni red opravljanja dela in izkusi tehnièno stanje opreme in razsvetljave postaje ter zlasti stanje elektriène napeljave.Danes so volkovi potrebni v vsaki restavraciji, supermarketu ali objektih za mno¾ièno prehrano. Zaradi ¹iroke palete izdelkov in ugodnih cen se poèutimo, kaj ¾elimo. Polonizirano ime je gastronomski rezalnik.Omeniti je treba skrb za èistost volka. Govorimo o stalnem èi¹èenju opreme (vsakiè po opravljenem delu, ko jo tudi servisiramo. Na prvem mestu je delo varnej¹e. Sistematièni nadzor naj pokriva no¾e, ki jih je treba nabriti in po potrebi zamenjati. Vse to bo koristno za veliko bolj previdno delo.