Nakljueni dogodki kudoz

Na Poljskem se du¹evne bolezni ¹e vedno obravnavajo kot tabuji. Nismo samo sram in ne moremo govoriti o njih. Ljudje, ki se borijo z du¹evnimi boleznimi, so izkljuèeni iz skupine, v kateri so nazadnje delali.

Pogosto so zapu¹èeni tudi èlani na¹e dru¾ine. Na ¾alost so na Poljskem diagnosticirane ¹tevilne bolezni in du¹evne motnje. Da je vsak èetrti pol za kraj¹e ali veèje du¹evne motnje.

Veliko ljudi se boji prvi obisk psihiatra. Medtem pa je prvi simptom obisk zdravnika zaskrbljenost zaradi du¹evnega zdravja ali suma, da se dogaja nekaj zaskrbljujoèega. Psihiater je zdravnik specialist, ki ne bo le diagnosticiral problema, skrbel za bolnika in izbral najbolj funkcionalno terapijo, bo poskrbel za zdravljenje in pomagal ¾enskam iz neposrednega okolja pacienta. Èe je potrebno, bo pacienta napotil v specializiran center, kjer bo obdan z najbolj¹o oskrbo.

Na ¾alost je lahko datum do psihiatra v javnem centru do nekaj mesecev. Pri uspe¹nosti sumljivih simptomov bolezni ali du¹evne motnje morate takoj ukrepati. Bolj profesionalno skrbi pacient. Popolna re¹itev za videz va¹ega usposobljenega psihiatra iz Krakova, ki sprejema zasebno, ki bo zaèel re¹evati vse du¹evne te¾ave brez nepotrebnega in depresivnega zaradi poveèane bolezni èakanja.