Navodila za uporabo rumba za blagajno

Vsaka instalacija mora biti prijazna in za¹èititi pred elektriènim udarom. Tak¹na za¹èita v doloèenem primeru je varna z ozemljitvijo, kar je posledica povezave med drugimi kovinskimi konstrukcijami stavbe.

Dokazati ozemljitev, prena¹amo spomin pred vsako ¾ico, ki jo povzroèi vodnik. Ta kabel na centralni naèin povezuje elektrificirano telo s tlemi. Tak¹na povezava v rezultatu povzroèi, da elektrificirano telo sprejme ali sprosti doloèeno kolièino dajatev, ki so nevtralizirani. Ozemljitev poteka z nekaj deli. Omenjeni deli vkljuèujejo predvsem sistemske in ozemljitvene ¾ice, povezovalne kable in ozemljitveno sponko nabiralnikov, ozemljitveno palico in ozemljitvene ¾ice.Ko govorimo o ozemljitvi, lahko zamenjamo nekaj njihovih znakov. Najprej so za¹èitne ozemljitve, ki doloèajo poenotenje kovinskih delov, ki vodijo elektriène naprave z ozemljitveno elektrodo. Sedanja zemlja je predvsem sredstvo za za¹èito pred elektriènim udarom. Funkcionalna ozemljitev je drugaèen naèin. Imenuje se tudi delovna ozemljitev. Z oznaèevanjem se lahko ugotovi, da ima ozemljitev za doloèeno elektrièno vezje. Glavni namen te ozemljitve je predvsem pravilno delovanje elektriènih naprav tako v moteèih kot priljubljenih pogojih. Omogoèa uporabo nizkonapetostnih omre¾ij. To premo¾enje se konèa pred uèinkom prenosa vi¹je napetosti na njo. Obièajno se izvaja v napravah, kot tudi vse elektriène naprave, ki so odprto vgrajene v distribucijsko omre¾je ali same, se napajajo iz telesa z napetostjo nad 1 kV. Govorim o napajanju preko pretvornika ali transformatorja.Druga vrsta je za¹èita ozemljitve. Njegova prva in najpomembnej¹a aktivnost je predvsem opravljanje atmosferskih izpustov v tla.Zadnja metoda je ozemljitev, ki se imenuje pomo¾na. Obièajno se priporoèa, da se porabi v protipo¾arnih projektih. Pomembno je, da jih uporabljamo in uporabimo pri merjenju in varnostnih nalogih.