Novih delovnih pogojev 2016

Skrb za vreme v zaprtih prostorih je pomembna situacija. Lahko reèete prednost. Izhajajoè iz bivalnih prostorov; prek uradov javnih funkcij in organizacij; skupine in vrtci ter ¹portni objekti, èistoèa zraka, ki jih dihajo prebivalci in stranke, ki uporabljajo idejo dobrega poèutja in celo zdravje.

Dober sistem za izbolj¹anje pogojev, ki prevladujejo v industrijskih halah in dru¾benih prostorih, je uporaba opreme za filtriranje in obdelavo zraka. Sistem za zbiranje prahu Atex ni niè novega kot zbiralec prahu, izdelan skupaj z direktivo ATEX, ki uporablja preveè nalog, da bi zagotovil mo¾nost stalnega nadzora nad sestavo onesna¾evalcev. Glede na obseg servisiranih prostorov imajo te naprave ustrezno vrednost in uèinkovitost. Industrijski sesalniki za prah, ki so zasnovani, pripravljeni in podatki v skladu z osnovnimi standardi, so naprave velike velikosti, ki pogosto zasedajo kompleks loèenih stanovanj nadpovpreène vi¹ine. Primer naprave z visoko zmogljivostjo je tradicionalni silosni stolpec. ©tirinajst metrov visok ciklotron zbira zrak iz trgovin z gradbenim razponom do veè sto metrov v ravni liniji. Èe obstaja mo¾nost, da se prostor izmenjevalca nahaja v notranjem delu stavbe, je vreden polmer, ki ga kolo uèinkovito opravlja. Poveèa se za sedemdeset pet do devetindevetdeset odstotkov. Silos je izdelan iz starih materialov, tj. Jeklenih konstrukcij, izdelanih po notranjih standardih in sprejetih v trgovino s strani ustreznih institucij, kar potrjujejo ustrezna dovoljenja in certifikati.Umazan zrak v aparatu s cilindrièno izbiro je name¹èen v vrtinènem znaku. Teèe med gosto mre¾o kovinskih predelnih sten, se znebi neèistoè. Pregrade znotraj rezervoarja imajo elektrostatièni naboj, pozitiven, kar omogoèa zajemanje negativno nabitih delcev. Zbiralnik prahu v spodnjem delu ima zbiralni cvetni prah zbiralnika, ki ga je mogoèe odstraniti izven sistema ventilov v posodo, ki se nahaja spodaj.