Odstranjevanje prahu

Pred zdru¾itvijo celotnega telesa z odstranjevanjem prahu iz danega prostora je treba namestiti dober sistem za ekstrakcijo prahu. Pravi naèin, to je sistem, ki je posebej zasnovan, individualno prilagojen na zadeve stanovanj s posebnim opra¹evanjem.

Oblikovanje sistemov za ekstrakcijo prahu je storitev, ki jo mora naroèiti ustrezno in¾enirsko podjetje. Preden se bo urad, oziroma njegovi zaposleni, ukvarjali z oblikovanjem telesa, morajo najprej odkriti rastlino in pripraviti podrobne izku¹nje in prakse. V naèrtu izbire ustreznih prezraèevalnih strojev naj bi zdaj stopili v stik s specifiènostjo poslovne proizvodnje in naredili prvo projektno delo na podlagi spoznanj in analiz. Vse bi moralo biti nedvoumno in razumljivo, tako da bo v prihodnosti naèrtovani sistem za zbiranje prahu naèrtovan v doloèeni blagovni znamki. Pri teh predprojektnih analizah je najpomembnej¹e doloèiti hitrost zraka v kontaminirani notranjosti, pomembno je doloèiti ¹tevilo izmenjav zraka v kraju skupaj s pogodbami sanepidu in oceniti hitrost zraka v cevovodih, da se prepreèi kontaminacija. Èe bo dobro in pravilno ocenjeno in bo doloèilo vse potrebne podatke, bo sistem za zbiranje prahu dobro zasnovan, da bo lahko va¹e stali¹èe v prihodnosti, njegove operativne stopnje pa ne bodo prevelike. Dober naèin odpra¹evanja je tudi vpihovanje zraka v èisto zraèno dvorano in obnavljanje vroèega zraka v zimskem èasu. Z izbiro pravih naprav za rezanje in ustreznih zbiralnikov prahu se zrak ne samo oèisti, ampak tudi vrne v obliki odprtega ali sve¾ega zraka. Ustrezno zasnovan sistem za zbiranje prahu, ki ga je odobril vodstveni delavec tovarne, je vse, kar je ostalo za vgradnjo in shranjevanje ter èi¹èenje, da se prepreèi njegovo polnjenje in po¹kodovanje. Zahvaljujoè tak¹nemu objektu bodo vse naprave za odzraèevanje in prezraèevanje dobro delovale, tudi v celoti bodo zadovoljile na¹e moèi, gostje pa bodo delovali v dobro oèi¹èeni notranjosti.