Olszyny gozdni po ar

Kankusta Duo

Sodobne ATEX instalacijeOpra¹evanje zraka (predvsem lesa, barve v prahu ali fini premog je lahko zelo obèutljivo v izdelkih, pogosto zaradi velike verjetnosti eksplozije. Po raziskavah so danes zelo ¹iroka pozornost majhnih pelodnih zrn najpogostej¹i vzrok eksplozije. Vir v¾iga cvetnega prahu je zagotovo ne samo odprt ogenj, temveè tudi majhna elektrièna iskra, mehansko iskrenje ali elektrostatièni tok. Za za¹èito pred eksplozijo uporabite moderne ATEX naprave. Na poljskem trgu je ¹e vedno veliko poklicnih podjetij za poroko, ki dosegajo visoko kakovostne namestitve po izjemno enostavni ceni, zato ne bi smela povzroèati resnih te¾av z iskanjem ustreznih strokovnjakov.

Sistemi za varno prezraèevanje in odstranjevanje prahuDa bi naprave za odsesavanje in prezraèevanje postale zelo uèinkovite, je treba uporabiti posebno sesalno ¹obo, lokalno izpu¹no cev (kot v bitjih samonosnih rok in nape, ki se nahajajo, kot na mestu emisije vseh onesna¾eval. Ne pozabite tudi, da je treba zagotoviti, da se vsi pra¹ni grozdi v vsakem trenutku temeljito odstranijo in tako prepreèijo odlaganje prahu in ponovno naseljevanje. Pomembno vpra¹anje je popolno in sistematièno praznjenje posod za prah. V primerih, ko je prah povezan s tlemi dvorane, je vredno uporabljati posebne industrijske sesalce. Profesionalne naprave ATEX zahtevajo, da so pravilno ozemljene in, kar je najpomembnej¹e, ne morejo izvajati elektrostatiènih nabojev, ki jih lahko dobijo za ustvarjanje iskre. Kanali za kanale morajo obstajati nujno iz debeline stene od 2 do 3 mm.

Profesionalni ventilatorji in filtriV trenutnih sistemih prezraèevanja in odstranjevanja prahu, ki jim grozi eksplozija, je vredno uporabiti ventilatorje in filtre z dobro eksplozivno za¹èito skupaj z razliènimi direktivami ATEX. Eksplozijski filtri morajo biti posebni eksplozijski paneli. Glede na njihove potrebe so lahko edinstvene ali ponovno uporabne. Pod vplivom fine eksplozije v sistemu ATEX se membrana hitro razpoèi in vse eksplozivne pline sprosti neposredno v ozraèje, zaradi èesar se filtri ne bodo po¹kodovali. Sistemi, pri katerih obstaja nevarnost eksplozije, bi morali biti opremljeni tudi z dodatnim sistemom za ga¹enje isker in dana¹njimi sistemi za ga¹enje po¾ara v sami napravi. Predvsem na vsakem prezraèevalnem kanalu, ki ga vodimo do filtra, je treba dati povratne lopute, ki dobro prepreèujejo prenos plamena v samih instalacijah pri uspehu eksplozije nevarnega prahu v filtrih.

Zmanj¹evanje eksplozijeSodobni sistemi za prepreèevanje eksplozije so trenutno najuèinkovitej¹i in najbolj raz¹irjeni naèini za¹èite razliènih naprav pred uèinki eksplozije. Sistemi za prepreèevanje eksplozije so obièajno osredotoèeni na poseben HRD valj, infrardeèi senzor in senzorje tlaka ter strokovni nadzorni center. Glavna naloga sistema je seveda takoj¹nje prepoznavanje eksplozije v njeni zaèetni fazi. Nato se vbrizga posebno sredstvo za du¹enje, katerega namen je prepreèiti nevarno eksplozijo. Za sodobne ATEX instalacije je znaèilen zelo hiter odzivni èas. Od trenutka, ko zazna nevarnost eksplozije, lahko traja le tisoèinko sekunde, da jo popolnoma potlaèimo.