Onkolo ka ginekologija v bydgoszcz

Ginekologija poteka vse do konca. Obstaja veè in veè razliènih zdravil za pregled èlove¹kega telesa. Vse manj invazivne in ¹e bolj natanène. Velik problem pri spolnem odnosu ¾ensk je rak materniènega vratu, ki je v zgodnji fazi iskanja popolnoma ozdravljiv.

Èe pa opazite moteèe simptome, ki so lahko posledica tak¹ne bolezni, se morate takoj prijaviti pri kolposkopu, da izkljuèite bolezen. Zaradi pomanjkanja resnosti simptomov lahko pride do raztopine maternice.

Tak¹en pregled se opravi s kolposkopom. Niè ni èudnega kot mikroskop s spekulumom. Spekulum se vstavi v no¾nico z zdravim sredstvom, da preveri reakcijo v no¾nici. Ta mikroskop vam omogoèa, da dobite tridimenzionalni uèinek in povzroèi, da se po¹kodba poveèa za do desetkrat, tako da bo ginekolog lahko pregledal vaginalno in cervikalno steno, da bo videl, èe pride do sprememb. Ne pozabite, da se morate pripraviti na ¹tudijo. Ginekolog vam bo verjetno dal navodila, kako se za¹èititi pred testom. Predvsem pa je treba prepovedati spolne stike tudi z ginekolo¹kimi izku¹njami teden dni pred naèrtovanim pregledom.

®enska, ki skrbi za kolposkop, obièajno stoji na doloèenem ginekolo¹kem stolu. Ta test je obièajno nekaj minut. Èe so rezultati moteèi, potem lahko ginekolog odredi odstranitev odseka iz maternice, potem se boste morali za doloèen trenutek vzdr¾ati kakr¹ne koli fiziène aktivnosti, ker bo bogato poèutili zelo te¾ko nelagodje. Pri tej napravi so pomembni tudi ergonomski parametri, saj gre za delovno napravo.