Ozemljitev kopalnice

Naloga elektrostatiène ozemljitve raèuna na omejitev tveganja eksplozije vnetljivih snovi na produkt elektrostatiène iskre. Najpogosteje se ravna v okviru transporta in predelave vnetljivih plinov, pra¹kov in tekoèin.

https://ecuproduct.com/si/denta-seal-celovito-zobno-zdravljenje-ki-bo-prineslo-nazaj-hollywood-nasmeh/Denta Seal Celovito zobno zdravljenje, ki bo prineslo nazaj Hollywood nasmeh

Elektrostatièna ozemljitev lahko ustvari drugaèno obliko. Najla¾ji in rahlo zapleteni modeli spo¹tujejo ozemljitveno sponko tudi od kabla. Bolj razviti in tehnolo¹ko napredni so opremljeni z za¹èitnim naèinom ozemljitve, zaradi èesar je dopustno doziranje ali transport proizvoda, ko je ozemljitev pravilno prikljuèena.

Elektrostatiène ozemljitve se najpogosteje izvajajo med nakladanjem ali razkladanjem ¾elezni¹kih in cestnih cistern, cistern, sodov, tako imenovanih velike vreèe ali elementi procesnih naprav.

Uspeh polnjenja ali praznjenja rezervoarjev z razliènimi vsebinami (npr. Rezervoarji s pra¹kom, zrnci, tekoèine lahko predstavljajo nevarne elektrostatiène naboje. Vir njihovega nastanka je, da hkrati me¹amo, èrpamo ali brizgamo vnetljive snovi. Elektrièni naboji nastanejo z dotikom ali izbiranjem posameznih delcev. Kolièina elektriènega naboja bo odvisna od elektrostatiènih lastnosti povr¹in, ki so v stiku. Nazadnje lahko enostaven in nenaden stik s tlemi ali nezaraèunanim predmetom povzroèi kratek impulz toka, ki ga je mogoèe prebrati v iskri.Pomanjkanje nadzora nad razelektritvijo isker lahko vname me¹anico alkoholov in zraka, kar dokazuje eksplozija ali slaba eksplozija. Elektrostatièno ozemljitev odpravlja nevarnost eksplozije zaradi nadzorovanega izpusta elektrostatiènih nabojev.