Po noseenosti zanosimo

Veliko ljudi se spra¹uje, kaj je ponosna starost za zanositev. Obstajajo ¾enske, ki bi se ¾elele prijaviti za otroka pri starosti 18 let, morda celo prej. Veèina pa se ¾eli najprej osredotoèiti na finanèno stabilnost, primernega partnerja, udobno ¾ivljenje in v besedo materialne objekte, ki omogoèajo otrokovo donosno in estetsko vzgojo. Nedvomno je pravo mnenje, navsezadnje ima vidno napako. In sicer starost. Èeprav se lahko poèutimo du¹evno nepripravljene za vzgojo otroka, na¹e telo ne pozna dobro, ko je ta starost, in v tem smislu je slab¹e.

Z biolo¹kega vidika je najbolj¹a sezona za rojstvo otroka ¾enska obdobje od 18 do 25 let. Prej telo osebe ¹e ni dovolj razvito, kar lahko prizadene spontani splav in rojstvo mrtvega otroka. Vendar pa se kasneje, po 35. letu starosti, poveèa verjetnost bolezni, povezanih z okvaro genetskih kod, kot je Downov sindrom.

ParazitolParazitol - Način za odpravo zajedavcev iz telesa in povrnitev dobrega počutja!

Èe je starost primerna za zanositev, je konec biologija. Pri uresnièevanju vedno zgleda, da dvajsetletna dekleta konèajo ¹tudij (ali so v svojem delu, ¹ele zaèenjajo z delom, morda ¹e nimajo doloèenega partnerja in èe se ga spomnijo, niso preprièani, ali ¾elijo pre¾iveti preostanek ¾ivljenja z njim. Poleg tega ne ¾elijo omejiti svojih lepih mladih let z veliko zavezo, ki je otrokovo premo¾enje. Za to ni treba kriviti zdravih ¾ensk in jih obto¾iti pomanjkljivosti materinega nagona. To so naravne reakcije, ki jih povzroèajo spremembe v svetu okoli nas. Torej, kljub dejstvu, da je opazovanje biolo¹kega èasa zelo koristno, ne smemo pozabiti, da ni le on tisti, ki je preizkus, ali se bomo odloèili zanositi. Prviè, oba bodoèa star¹a bi morala izra¾ati tak¹no ¾eljo po potomcu. Bistvena je vsaj osnovna stabilizacija sredstev in oseba, ki ne bo izgubila vloge pri uspe¹nosti noseènosti. Izjemno je nemogoèe, da bo oseba sèasoma doloèila noseènost, da bi okrepila odnos s partnerjem. Tak¹no zdravljenje bo le poslab¹alo polo¾aj med ¾ensko in stranko.

Drage dame, pravilo je, da nam va¹e telo skraj¹a trenutek noseènosti. Pravilo je tudi, da je treba upadati v dobro starost, zato jih ¾elim prej, teoretièno bolje. Vendar to ne izbolj¹a dejstva, da bi moral biti otrok rezultat ljubezni med dvema osebama in ne obèutka dol¾nosti.