Poravnave z davenim uradom

Vsak zavezanec, ki prodaja blago finanènim osebam, je prisiljen bele¾iti promet s pomoèjo blagajne. To je sredstvo za uporabo ustreznih poravnav z davènimi organi. To velja za zakon & nbsp; in zakon je dragocen.

Kaj pa uspeh zlomljene blagajne?

V takih primerih je vredno zagotoviti tako imenovano rezervno gotovino. Njeno vodenje ni zakonska zahteva, v vsakem upravljavcu pa je vnaprej razmi¹ljati o tak¹nem odhodu. Odlièno se sreèa v preostalih izrednih razmerah, ki zahtevajo ustrezno popravilo opreme. V vrednosti zakona o DDV je jasno navedeno, da èe davèni zavezanec ne more evidentirati prometa z rezervno blagajno, bi moral davèni zavezanec prenehati s prodajo. Rezervni sklad se lahko v praksi za¹èiti pred nepotrebnimi in nepredvidljivimi zastoji. Za¾eleno je, da je treba pripravljenost za uporabo rezervne blagajne prijaviti davènemu uradu, pri èemer je treba omeniti neuspeh opreme in podati znanje o nadomestnem obroku.

https://rb-mask.eu/si/Royal Black Mask - Poglejte, kako enostavno se je znebiti èrnih pik na obrazu!

Na ¾alost, ko je bila hitra dodana, se pomanjkanje blagajne v trenutni rezervni blagajni strinja s potrebo po ustavitvi prodaje. Tako ne morete pripraviti dokonèanja prodaje, tak¹na dela pa so nezakonita in se lahko zbirajo s posledicami v vlogi visokih finanènih bremen. Ne spomnim se na situacijo, v kateri bo kupec prosil za ustrezen raèun.

Zato je treba èim prej obvestiti servisno slu¾bo blagajne in tiskarskih blagajn ter davène organe o luknji pri ustvarjanju prometnih evidenc v èasu popravila naprave, natanèneje kupce s prekinitvijo prodaje.

Samo v primeru spletne prodaje podjetniku ni treba ustaviti na¹e vloge, vendar je treba izpolniti nekaj pogojev - hraniti je treba skrbno preuèiti, za katero blago je bilo plaèilo upo¹tevano; plaèilo je treba dobiti prek interneta ali po¹te. V tem obrazcu bo prodajalec - davèni zavezanec popoln za vstavitev raèuna z DDV.