Pozicioniranje strani chomikuj

Glavna naloga fiskalnega tiskalnika elzab je registrirati informacije o komercialnem nakupu. V nasprotju z davèno valuto finanèni tiskalnik vedno deluje z zunanjim sistemom, kar pomeni, da ni neodvisna naprava. Ta zunanji organizem je lahko model raèunalnika, zasnovan na doloèenem podroèju programske opreme.

Komunikacija se izvede, na primer, preko serijskega vmesnika RS232. Ta pristop ne ponuja nièesar za ocenjevanje ali poroèanje kot standardna blagajna. Druga prednost finanènih tiskalnikov je mo¾nost tiskanja zunaj rednih prejemkov in raèunov z DDV. Kombinacija tiskalnika in raèunalnika zagotavlja in zagotovo vi¹jo skrb nad izdanimi dokumenti. Na tiskalnik lahko pritrdite tudi barvni TFT zaslon. Za model s premerom 4,3 palca. Lahko je prikljuèen na ohi¹je ali zunanji. Tak¹en monitor je pritrjen samo prek namenskega kabla povpreène dol¾ine enega metra in pol. Na takem prikazovalniku lahko poleg osnovnega menija, na primer, prika¾e cene ponujenega blaga, obstajajo tudi ogla¹evalni posnetki, ki ogla¹ujejo znano enoto. Tiskalnik omogoèa prodajo materialov z blagovnimi znamkami z dalj¹im znaèajem kot obièajni blagajni¹ki vozièek. Na primer, logotip lahko natisnemo v grafièni perspektivi v naslovu dobro znanega podjetja, uporabnike NIP na potrdilu o prejemu in & nbsp; èrtne kode na raèunu. Izpisi se lahko oblikujejo na papirju, ¹irina papirja pa se lahko obrne glede na potrebe naroènika. Nekateri fiskalni tiskalniki ponujajo snemanje elektronskih kopij na kartici SD. Dostop do podatkov, shranjenih v pogodbi SD, je mogoèe vzeti iz obdobja tiskalnika ali raèunalnika. Dostop do doloèenih zapisov na kartici SD iz raèunalnika omogoèa ogled, poroèanje in kopiranje vseh informacij, ki jih ¾eli uporabnik. Na primer, mogoèe je natisniti poroèilo o èlankih, v katerih so bile spremenjene davène stopnje. Udobje teh ljudi ni obièajna blagajna.