Predpisi o nevarnosti eksplozije

Glavni cilj direktive EU ATEX je zmanj¹ati tveganje uporabe naprave v potencialno eksplozivnih obmoèjih. Uporaba orodij v tak¹nem prostoru lahko prispeva k eksploziji, zato je zdaj zelo primerna nevarnost.Naprave, ki se lahko oblikujejo v tak¹nem obmoèju po svoji zasnovi in materialih, iz katerih so zgrajene, morajo izpolnjevati ustrezne pogoje.

Zbiralniki prahu so naprave, ki se uporabljajo na vseh podroèjih industrije, kjer morate preèistiti zrak iz vseh prahov po proizvodnji. Pri njihovi uporabi pogosto delujejo v pomenu, ki ga ogro¾ajo eksplozije. Zato so taka orodja izdelana v skladu s celotnimi direktivami.Zbiralnik prahu Atex ni èuden, ker je pra¹ni kolektor izdelan skupaj z ustreznimi standardi EU v varianci eksplozije.©irok razpon zbiralnikov prahu omogoèa vsakemu uporabniku, da izbere pravo opremo za na¹e zadeve. Modularni filtri so povezani z lesenim in pohi¹tvenim delom, pra¹ni zbiralniki so name¹èeni na suhih in obèutljivih prahih.Zbiralniki prahu s svojim polo¾ajem so prav tako zelo razlièni, nekateri so obèutljivi in majhni, drugi pa so vse velike naprave, trajno name¹èene v dvorani z dolgimi sesalnimi rokavi.Nove naprave ATEX, na primer, Eko-Filtr filter za zbiranje prahu, ki jih modularna zasnova omogoèa, so veèfunkcijske, saj lahko s kro¾enjem zraka v dvorano vna¹ajo topel zrak.Ta vrsta izdelkov je na trgu zelo dobro znana in naprave, kot so zbiralniki prahu, so zelo pozitivne naprave v velikih proizvodnih obratih, pomagajo ohranjati èistoèo, se uèinkovito prikazujejo, a bistro raztopijo, dajejo sonèni in te¾ki zrak ter seveda ne ogro¾ajo zdravja in zaposlenih .Izdelki, ki so za¹èiteni pred eksplozijo, so varne naprave, zdravi in skrbijo za okolje.Metode èi¹èenja s takimi orodji so stisnjen zrak ali vibracijski mehanizem, obe metodi sta zbrani.Zbiralniki prahu èistijo in sobe s kemikalijami.