Prevajanje strani mobilede

Razvoj svetovnega gospodarstva in mednarodne izmenjave ne bi bil dodaten, èe ne bi pri¹lo do interneta. To je za njegovo potrebo, da spoznajo ljudi okoli novega dela sveta, se zgodi, da posamezni klik. Globalno internetno omre¾je je spremenilo obliko ne samo pridobivanja informacij, temveè tudi njene predstavitve.

Za vsa podjetja, da postanejo ali ne postanejo last va¹e spletne strani. Papirna vizitka ni dovolj. Èe ¾elite pritegniti stranke iz vsega sveta, jih peljite neposredno. Najla¾ji slog je torej spletna stran, ki bo pri¹la na milijarde ljudi. Da bi to dosegla, ¾eli biti poceni v stilu stranke. Zato je treba spletne strani prevesti v druge jezike.

Spletne strani najveèjih svetovnih korporacij so ponavadi udobne v veè jezikih, in sicer v angle¹èini, nem¹èini in ¹pan¹èini. Vendar pa je izbira jezika odvisna tudi od dr¾ave, s katero podjetje sodeluje ali ¾eli sodelovati. In tu so alternative za mnoge jezikoslovce. Znanje angle¹èine nima prednosti. Da nekdo govori slovensko, hebrejsko, arabsko ali nizozemsko, ga lahko prebere kot veliko prednost pred konkurenco.

Pozornost je treba posvetiti dejstvu, da so èleni na spletnih delih zgrajeni v preprostem jeziku, brez nepotrebnega kopièenja strokovnega besedi¹èa. Zato moramo pri prevajanju spletnih strani s posebno pozornostjo pogledati sistem, v katerem je besedilo napisano. Prejemnik spletnega mesta ne more ugotoviti, da ni bil prvotno napisan v novem jeziku.

Prednost za jezikoslovca v zadnji izjemi bo vsaj osnovno znanje o gradivu spletnih strani, to je njihovo pozicioniranje. Da nam ni vredno razmisliti o pomoèi na sodobnem podroèju. «Delo v okviru prevajanja spletnih strani je prilo¾nost, da se ne samo izpopolnijo jezikovne spretnosti, temveè se tudi nauèijo novega znanja.