Proizvajalec otro kih oblaeil

https://mlash.eu/si/

Prej¹njo soboto je bila na ogled predstavitev najnovej¹e kolekcije lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil ne¹teto dozo gledalcev, ki so morali videti, kaj so oblikovalci konèali za sezono. Med publiko smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Predstava je bila izpopolnjena v najte¾jih èasih in celotna se je konèala brez ovir. V sredini smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Uporabili so popolnoma èiste in lahke tkanine z velikimi barvnimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so bili najbolj zaskrbljeni z zraènimi, barvitimi maxi krili, ki so bile popolnoma kvaèkane. Med njimi so spo¹tovanje prinesle tudi èipke, romantiène obleke in bluze z volanèki in vezenim bikinijem. Za tople obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim pletene kape z velikimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ene s èipko in pisanimi cvetovi.Po koncertu je bila organizirana dra¾ba lepe poroke, izdelane posebej za ta boj. Obleka je bila prodana osebi, ki je ¾elela ostati anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi prodanih tudi nekaj oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Dohodek iz trenutne prodaje bo dodeljen domaèi siroti¹nici. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène prijazne in dobre akcije. Njeni delodajalci so veèkrat postavljali na¹e izdelke na dra¾be, in ko je bil predmet dra¾be celo obisk iste tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a zbirka pri¹la do trgovin ¾e v zaèetku maja. Poleg tega je napovedal, da razmi¹lja o odprtju raèunalni¹kega poslovanja, v katerem bi bile zbirke la¾je kot v stacionarnih zbirkah.Lokalno oblaèilno podjetje je pijaèa med najglobljimi proizvajalci oblaèil na tem podroèju. V celotni regiji je veè tovarn. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, zadnji pred mnogimi najbolj¹imi krojaèi, krojaèi in oblikovalci. Sèasoma ime zdru¾uje zbirke v sodelovanju z velikimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke u¾ivajo resnièno veliko priznanje, da niè pred zaèetkom trgovine, pripravljeno iz drugega jutra, ne dopolnjujejo dolge èakalne vrste. Te zbirke pridejo na dan.Plodove tega dela iz veè let cenijo potro¹niki, tako v svetu kot tudi v tujini. Pisanje o njej se zdi, da ne omenja veliko zadovoljstva, ki ga je pridobila, in potrjujejo, da je blago najvi¹jega razreda.

Oglejte si svojo trgovino: Var¹avska oblaèila