Razsvetljava tuba

Ko je pomembno priznati, je izbira razsvetljave za doloèeno stanovanje zelo pomembna. Seveda je ¹tevilo naroèil osredotoèeno na moè svetilk, na ceno in bolj na ekolo¹ki izgled. Vendar pa ne morete pozabiti na udobje uporabe doloèene vrste razsvetljave, kar ni niè manj pomembno. Vèasih je morda najpomembnej¹e obstajati, èe nameravate delati z izbrano vrsto razsvetljave.

Vredno je preuèiti, ali je mogoèe preveriti fluorescentne ¾arnice, èe se na primer odloèite urediti pisarni¹ko sobo. V zgodnjem trenutku bo zagotovo ujel, da lahko te ¾arnice dolgo èasa svetijo v kombinaciji s starimi ¾arnicami. In njihova moè lahko zlahka pade, èe obièajno vstopijo in izstopijo. Pomembno je tudi, da ne pozabite na stroboskopski uèinek, ki je za oèi zelo naporen.

Poleg tega se mora zavedati, da fluorescenène sijalke, èeprav se zdi, da so ekolo¹ke, v resnici niso to. Povezano je z dejstvom, da imajo razliène strupene snovi, ¾ivo srebro, ki je zelo ¹kodljivo, zato je vredno razmisliti, ali je nalo¾ba v tak¹no razsvetljavo enaka. Iz tega razloga je prav tako vredno analizirati ponudbo drugih metod razsvetljave, da bi izbrali tisto, ki bo zagotavljala precej dobre tehniène parametre, in ne bo nevarna niti za zdravje niti za naravno okolje.

Seveda navadne ¾arnice tudi niso brez pomanjkljivosti. Prviè, gorijo enostavno in njihova povr¹ina se zelo segreje. Ko so vklopljeni, se napajajo in zelo tokovi, zato se lahko, kot je mogoèe ugotoviti, izbira primerne razsvetljave uporabi tudi pri drugi analizi odprtih svetlobnih izdelkov na trgu. Le v tem postopku se tak¹ne svetilke lahko najdejo same zase, kar bo v vsoti zadovoljilo zadeve, povezane z uporabo dane notranjosti in dejavnosti, ki jih v njem najpogosteje opravlja.