Slicer v nem eini

Zelenjava je najbolj zdrava hrana za ljudi. Na svetu je tudi 250 vrst zelenjave. So vir vitamina C, provitamina A, pa tudi vlaknin in mineralov. Imajo visoko biolo¹ko in naravno ceno. V vsaki hi¹i, kjer jeste veliko zelenjave, kot tudi v drugih gostinskih hi¹ah, so druge vrste rezalnikov nepogre¹ljiv izdelek. ©e posebej, èe boste morali v bli¾nji prihodnosti izrezati ne¹teto zelenjave.

Zelenjavni rezalnik ima ¹tevilne prednosti. Najpomembnej¹i med njimi je udobje in prihranek èasa. To je pomembna storitev v èasu priprav na poèitnice ali dru¾inska praznovanja. ©e veè, pri ohranjanju zime, ko moramo kositi veliko zelenjave in sadja. Poleg tega elektrièni rezalnik zagotavlja varnost uporabnika. Zaradi posebnega ohi¹ja in velikih lukenj je mo¾no drobljenje in drgnjenje razliènih zelenjave brez strahu pred po¹kodbo. Pomanjkljivost je, da lahko izberemo debelino, trdnost in obliko, ki bi jo ¾eleli doseèi z narezano zelenjavo. In vse zato, ker ima no¾ za rezanje veè rezalnih plo¹è v katalogu. Poleg tega je celotno bogato na zelo moèan naèin razstaviti, kar dokazuje mo¾nost za enostavno ¾ivljenje njeno èisto. Ne ¾elimo skrbeti za njegovo unièenje, ker je rezalnik odporen proti koroziji, ker je narejen iz moènega materiala, ki ne bo rjaven. Èe ¾elimo doseèi rezalnik, morate upo¹tevati va¹e potrebe. Èe prav tako dobro kuhamo za majhno skupino ljudi, potem lahko celo opustimo nakup. Toda, èe bomo pripravili veliko konzerv, bo prispevalo k orodju. Pri nakupu posveèamo pozornost fiksnim ohi¹jem, nekak¹nim visokim in moènim ¹èitom, ki so naèelo njegove moèi. Z ustreznimi rezalniki, pripravo jedi, solatami, solatami, ohranjenimi izdelki se ne bo veè motilo in se boste branili s prijetnim opravljanjem. Veliko zelenjave je mogoèe zau¾iti surovo, tako da bo njihova velika zmogljivost le spodbudila pomembnej¹o porabo. Izbiramo med razliènimi zelenjavami, saj na Poljskem jedemo pribli¾no 50 vrst zelenjave.