Slova ki prevajalec

Verjetno najbolj modno napaèno preprièanje glede dela prevajalca je, da naj bi bil dobeseden prevod med katerima koli dvema jezikoma, kar je prevod mirnega in skoraj avtomatskega procesa. Na ¾alost so realnosti ravno nasprotne, postopek prevajanja pa je skoraj vedno poln prilo¾nosti, kot se pogosto zgodi zaradi nenamernega me¹anja idiomov in sistemov uporabe obeh jezikov. toène znanstvene skupine in napaèno domneva, da obstajajo tesni odnosi med posebnimi znaki in besednimi zvezami v razliènih jezikih. Dodatni nesporazum je, da obstajajo nekatere oblike prevajanja, ki jih je mogoèe podvojiti v kriptografiji.

Prevajalèevo delo ni nikoli le v zvezi z nereflektivnim kodiranjem in dekodiranjem med izvornim in ciljnim jezikom, ki uporabljata slovar kot znanstveno pomoè, saj delo avtorja prevodov ni podobno delu prevajalca. Vèasih se moramo ukvarjati s strojnimi prevodi (znanimi tudi kot samodejni ali raèunalni¹ki prevodi, tj. Besedili, ki jih samodejno prevede raèunalni¹ki program. Èeprav prevajalska tehnologija obièajno posodablja in izvaja inovativne re¹itve, strojno usposabljanje ¹e vedno ne predstavlja zadovoljive ravni. Kljub temu je vedno bolj povezana omejena programska oprema, ki podpira prevajanje (raèunalni¹ko podprto prevajanje - CAT, kar pomaga pri prevajanju prek prevajalcev.

Ni te¾ko zaprositi za strokovnjake v velikih mestih, kot je Var¹ava, èeprav je prevod zapletena naloga, ki mora biti od avtorja prevoda velikega znanja, velikega zanimanja in vsebinske priprave. Obstajajo pa tudi slogovne in loèilne razlike med jeziki, ki so predmet tolmaèenja, kar dodatno ote¾i postopek prevajanja. Med jezikovnimi problemi, ki jih angle¹ki prevajalec najde, je razdeljen na ti jezikovno vme¹avanje, tj. nezavedno zdru¾evanje znaèilnosti izvornega jezika in slednjega v likih, ki so na videz podobni (npr. angle¹ki pridevnik patetièen & nbsp; ne pomeni patetièno, samo patetièno. Vèasih besede iz drugih jezikov zvenijo skoraj enako, saj so njihovi izrazi popolnoma drugaèni, zato mora biti prevajalec usposobljen ne le v jezikovnem smislu, ampak tudi v smislu poznavanja kulturnih dose¾kov uporabnikov doloèenega govora.