Tolmaeenje idwidnice

Tolmaèenje je prevod, ki pomaga pri komunikaciji med dvema sogovornikoma, ki ne komunicirajo v istem jeziku. Tolmaèenje poteka redno, kar pomeni, da ni èasa za preverjanje besed v slovarju ali pa se spra¹uje o smiselnosti izjave. Treba je pokazati veliko pozornosti in refleksov, da je prevod logièen in ne izgubi obèutka, ki ga ¾eli sogovornik posredovati.

Najbolj moden je prevod konference, ki je predstavljen med uradnimi govori. Pogosto so uradna sreèanja hkrati prevedena v nekaj jezikov - v zvezi s jezikom, ki ga govorijo govorci in poslu¹alci, ali v katerih dr¾avah je v ¾ivo.

Tolmaèenje v Var¹avi je drugaèno za simultano tolmaèenje - to pomeni, da se redno sestavlja, zaporedno tolmaèenje - s prevodom ¹teje, dokler govornik ne konèa govora in je poslikan s pomoèjo posebnega zapisa, ¹epetanih prevodov - ko govor govori sam ljudje sedijo blizu nje. Obstajajo tudi sodni govori. Med njimi se èlanek obve¹èa v sodni dvorani, kar pomeni, da je navedeno stanje zaprise¾enega prevajalca. Pogosto prevajalec pomaga izbrani osebi med potovanjem v tujino, kjer delajo poslovna / pogajalska sreèanja, prevod pa je koristen.

Veèina tolmaèev so èlani zdru¾enj, ki ne le poveèujejo ugled, temveè ponujajo tudi gradiva za usposabljanje, ali navedejo vede, v katerih lahko izbolj¹ate svoje kvalifikacije. Storitve takih oseb zlahka uporabljajo uradne komisije, ZN, Sodi¹èe Evropskih skupnosti, Parlament, Evropska komisija. Potem so preprièani, da ljudje, ki zagotavljajo prevode, zagotavljajo visoko stopnjo prevajanja in ¹e veè natanènost.