Za eitite eu internet

https://ni-c.eu/si/

®e obstajajo tako evropski kot tudi pravni predpisi o ravni za¹èite zaposlenih, ki jim grozi eksplozija. Eden od takih evropskih dokumentov je Direktiva 99/92 / ES z dne 16. decembra 1999, v kateri so minimalne zahteve naèrt za izbolj¹anje varnosti in zdravja delavcev, ki bi lahko bili izpostavljeni tveganju eksplozivnega ozraèja.

Ta dokument doloèa predvsem zahteve za delodajalca. Najprej ¾elim, da delodajalec zagotovi varnost na¹ih ljudi med vsakodnevnim delom na lokaciji obrata. Poleg tega je treba prepreèiti eksplozivne koncentracije na delovnem mestu. Hkrati prepreèuje vire v¾iga, ki lahko spro¾ijo eksplozijo v neki raztopini. Poleg tega ta direktiva zahteva zmanj¹anje zelo nevarnih uèinkov eksplozije. Tudi v Republiki Poljski obstajajo normativni akti, ki opredeljujejo doloèbe na zgoraj navedenem podroèju. Predvsem gre za uredbo z dne 29. maja 2003 o minimalnih zahtevah za varnost in higieno zaposlenih delavcev o delovnem obna¹anju, na kateri lahko pride do eksplozivnega ozraèja (Uradni list ¹t. 1007 iz leta 2003, toèka 1004 Odlok z dne 8. julija 2010 o minimalnih zahtevah glede zdravja in varnosti pri delu, skupaj z mo¾nostjo eksplozivnega ozraèja na delovnem mestu (Ur. l. 2010, ¹t. 138, toèka 931, ki je uveden v omenjeni direktivi.Varnost pred eksplozijo je odporna proti eksplozijam, ki naèrtuje za¹èito ne le doma in izdelkov, temveè tudi nadzor zaposlenih. Zato je zlasti pomembno, da delodajalci doloèijo potencialno eksplozivna obmoèja. Poleg tega se posku¹a preveriti obstojeèe sisteme, ki so odporni proti eksplozijam in izvajajo posebej pomembne dejavnosti v oddelku, za¹èitenem pred eksplozijo. Hkrati je treba oblikovati obrazce, kot sta ocena tveganja eksplozije in dokument o za¹èiti pred eksplozijami. Ta besedila temeljijo na pravici ministra za notranje zadeve in slu¾be z dne 7. z dne 8. julija 2010 (Uradni list Evropske unije, ¹t. 138, toèka 931.