Zanimivosti o planetu zemlji

Atmosfera ali plinski ovoj, ki obdaja planet Zemljo, lahko ¾ivi izjemno neeksplozivno ali eksplozivno. Neeksplozivno stanje je v obliki, ker v njem ni nobenih eksplozivnih sredstev, kar omogoèa uporabo vseh standardnih izdelkov v njem.

In eksplozivno, ko organizirajo dejavnike pri gradnji plina ali prahu, ki se lahko ¹tejejo za eksplozivne. Predstavljena eksplozivna atmosfera je edinstveno znana kot eksplozijsko ogro¾ena cona.Doloèitev eksplozijsko ogro¾enih obmoèij se prenese na podlagi razvrstitve na podlagi verjetnosti in trenutka nastanka eksplozivne atmosfere. Potem lahko govorimo o vnetljivih tekoèinah, plamenih, vroèih plamenih ali vnetljivih tekoèinah.

V treh conah so primerni kupi plinov, meglic in hlapov vnetljivih tekoèin:- obmoèje 0 - zaznamuje dejstvo, da je to prostor, v katerem je trajno ali dolgo èasa eksplozivna atmosfera, ki vsebuje vnetljive snovi v obliki plinov, meglic in hlapov, \ t- cona 1 - v kateri se te vnetljive snovi pojavljajo le obèasno med normalnim delovanjem, \ t- cona 2 - v kateri se med normalnim delovanjem ne pojavi eksplozivna atmosfera in kako je - usmerjena za kratek èas.

Nasprotno, vnetljive tekoèine izolirajo tak¹ne povr¹ine kot:- cona 20 - v kateri je eksplozivna atmosfera v obliki oblaka vnetljivega prahu nenehno za¾elena za dalj¹a obdobja,- cona 21 - v kateri se ob pravilnem delovanju obèasno sreèuje oblak vnetljivega prahu, \ t- cona 22, v kateri ob normalnem delovanju ne prevladuje oblak vnetljivega prahu, in èe se pojavi, se obna¹a le kratek èas.

Pojav eksplozijsko ogro¾enih obmoèij zahteva posebno pozornost standardom zaupanja in poklicne higiene.