Znak poti evakuacije

Izhodni znak je znak za izhod v sili, ki najde uporabo stavbnih objektov v celotnih objektih, ki so po osnovnih predpisih nalagali obveznost pravilnega oznaèevanja izhodov, skozi katere se izvaja evakuacija v primeru nevarnosti (npr. Po¾ara.

Perle Bleue Visage Care Moisturise

Tovrstni znaki so pridobljeni povsod, kjer gradimo z dalj¹imi skupinami ljudi, to je na delovnih mestih, v pisarnah, za kulturne in razvedrilne namene ter v ¹portu ali pa tudi v velikih trgovinah. Za re¹itev, oznaèeno v angle¹èini EXIT, pogosto vodijo prej¹nja gibanja v obraz pu¹èic in oznaèevanje izhodnih stopnic. Pravilna oznaèitev poti za izhod v sili je bistven polo¾aj, da se ohrani zdravje in trajanje ljudi, ki so se ujeli v izrednem stanju, kar poveèuje mo¾nosti za uspe¹no evakuacijo.

Oznaka EXIT ima znaèilno zeleno barvo z belim okvirjem in napisom, ki omogoèa enostavno opazovanje med procesom evakuacije tudi z zelo velike razdalje (20-25 metrov. Pripravljena je bila z barvno samolepilno folijo z visoko adhezivno vrednostjo, ki ga preprièuje z veliko vzdr¾ljivostjo in stanjem v velikih pogojih ali s PVC plo¹èo, pritrjeno z obojestranskim trakom. Oznaèevanje zasilnega izhoda je pritrjeno na mejo v stavbi najpogosteje nad vrati, ki je izhod iz sobe ali stavbe. Film, iz katerega je izdelana oznaka za izhod v sili, ima fotoluminiscenène lastnosti, zaradi èesar kadi ponoèi, kar omogoèa uèinkovito evakuacijo tudi v velikih razmerah, povezanih z izklopom toka ali celo z veliko dimljenjem, kar omejuje vidljivost.